Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - e-learning


Warsztaty otwarte dla nauczycieli – informator

I.         Umiejętności wychowawcze nauczyciela

 1. Autorytet nauczyciela – jak zdobyć i nie stracić w różnych sytuacjach z uczniami?
 2. Elementy coachingu w pracy nauczyciela.
 3. Funkcjonowanie dziecka  w sytuacji okołorozwodowej.
 4. Jak stworzyć zespół klasowy uczniów wzajemnie motywujących się do zachowań pożądanych?
 5. Mediacje w szkole – jak pomóc uczniom się dogadać.
 6. Mieć rację czy budować relację – dwa sposoby komunikacji z uczniami.
 7. Proszę Pani,  skąd się biorą dzieci czyli zajęcia z rozwoju seksualnego dziecka dla nauczycieli kl.0-III.
 8. Symptomy przemocy, w tym seksualnej u dzieci.
 9. Wykorzystywanie seksualne dzieci cz.I – diagnoza, interwencja, regulacje prawne.
 10. Wykorzystywanie seksualne dzieci cz.II – terapia dzieci wykorzystywanych i po stresie urazowym.
 11. Zagrożenia w sferze seksualnej – program dla nauczycieli.

II. Praca w zespole nauczycielskim

 1. Trening asertywności.
 2. Trening interpersonalny nauczyciela.

III. Współpraca z rodzicami

 1. Rodzice i nauczyciele – cztery proste kroki do porozumienia.
 2. Budowanie trwałej relacji z rodzicem – od pierwszego spotkania do sytuacji trudnej.

 IV. Metody i techniki nauczania oraz uczenia się

 1. Bieżąca praca na lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i jej oprogramowania.
 2. Coaching nauczycielski.
 3. Coaching w edukacji.
 4. Motywowanie ucznia i skuteczne budowanie autorytetu współczesnego nauczyciela.
 5. Neurolingwistyczne Programowanie w edukacji.

 V. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 1. Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu.
 2. Kurs języka miganego dla nauczycieli.
 3. Kurs języka migowego – podstawowy.
 4. Rewalidacja indywidualna w szkole, tworzenie planów pracy rewalidacyjnej.
 5. Uczeń z niedosłuchem w szkole masowej, metody pracy z uczniem z wadą słuchu.
 6. Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej – jak rozpoznać, jak pomagać?

 VI. Profilaktyka zdrowotna

 1. Unplugged – program profilaktyki używania substancji psychoaktywnych skierowany do młodzieży 12-14 lat.
 2. Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży – istota, profilaktyka, kierunki pracy.

 VII. Rozwój osobisty

 1. Autocoaching – warsztaty rozwoju osobistego z elementami automotywacji.
 2. Budowanie pewności siebie w relacjach społecznych przez trening autoprezentacji.
 3. Kreowanie wizerunku osobistego nauczycielki – profesjonalistki – warsztaty tylko dla kobiet.
 4. Kurs języka angielskiego dla nauczycieli.
 5. Kurs języka niemieckiego dla nauczycieli.
 6. Relaksacja -  ciało może Ci pomóc w stresie i wypaleniu zawodowym.
 7. Skuteczna komunikacja interpersonalna: nauczyciel-uczeń –rodzic.
 8. Wystąpienia publiczne: „Ja” przed uczniami, rodzicami, nauczycielami.

VIII. Organizacja pracy placówki oświatowej

 1. Jak prawidłowo zorganizować krajową i zagraniczną wycieczkę szkolną. Strona prawna, organizacyjna i metodyczna.
 2. Jak unikać naruszania praw autorskich w działalności edukacyjnej?
 3. Obowiązki pracowników  instytucji oświatowych w zakresie ochrony danych osobowych.
 4. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli – komisje dyscyplinarne i tryb postępowania dyscyplinarnego.
 5. Warsztaty dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
 6. Warsztaty dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


FORMULARZ ZGŁOSZENIA:

Nazwa formy doskonalenia: *
Imię: *
Nazwisko: *
Telefon kontaktowy: *
E-mail: *

Miejsce zatrudnienia:
   
Szkoła, instytucja 
Adres: miejscowośd, ulica, kod 
Telefon:  
Stanowisko, przedmiot:  

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o podanie następujących danych:

Imię i nazwisko,
nazwa szkoły lub placówki,
adres,
NIP:
 
Wysyłając formularz oświadczam, że zobowiązuję się do pokrycia kosztów szkolenia (dotyczy szkoleń odpłatnych).

Wysyłając formularz oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszych form doskonalenia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182). 
Karta zgłoszenia w wersji PDF i Word:
  

 
Nr rachunku bankowego:
Bank Pekao SA
15 1240 6452 1111 0010 5405 8175Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli
ul. Jana III Sobieskiego 10, 85-060 Bydgoszcz52-322-29-05
 FAX 52-506-50-35