Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - e-learning


Przedmioty zawodowe – informator

  1. Metody aktywizujące w nauczaniu.
  2. Nauczyciel kształcenia zawodowego w procesie wspierania rozwoju osobistego ucznia.
  3. Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów zawodowych oraz podstaw przedsiębiorczości.
  4. Ocenianie kształtujące,  jako źródło  informacji zwrotnej.
  5. Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela przedmiotów zawodowych
  6. Skuteczna komunikacja w zawodach związanych z obsługą klienta.
  7. Uczeń z dysfunkcjami – metody pracy na lekcjach z przedmiotów zawodowych oraz podstaw przedsiębiorczości.
  8. Wykorzystanie technik szybkiego uczenia się i zapamiętywania w nauczaniu przedmiotów zawodowych.

SIEĆ współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych

 

Więcej informacjiFORMULARZ ZGŁOSZENIA:

Nazwa formy doskonalenia: *
Imię: *
Nazwisko: *
Telefon kontaktowy: *
E-mail: *

Miejsce zatrudnienia:
   
Szkoła, instytucja 
Adres: miejscowośd, ulica, kod 
Telefon:  
Stanowisko, przedmiot:  

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o podanie następujących danych:

Imię i nazwisko,
nazwa szkoły lub placówki,
adres,
NIP:
 
Wysyłając formularz oświadczam, że zobowiązuję się do pokrycia kosztów szkolenia (dotyczy szkoleń odpłatnych).

Wysyłając formularz oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszych form doskonalenia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182). 
Karta zgłoszenia w wersji PDF i Word:
  

 
Nr rachunku bankowego:
Bank Pekao SA
15 1240 6452 1111 0010 5405 8175Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli
ul. Jana III Sobieskiego 10, 85-060 Bydgoszcz52-322-29-05
 FAX 52-506-50-35