Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - e-learning


Język angielski – informator

 1. Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.
 2. Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 3. Gry miejskie jako medium przekazu wiedzy realioznawczej.
 4. Jak przygotować ucznia do egzaminu gimnazjalnego – z doświadczeń egzaminatora powtórnego sprawdzania egzaminu gimnazjalnego (język angielski).
 5. Jak przygotować ucznia do pisania prac na poziomie podstawowym – z doświadczeń egzaminatora powtórnego sprawdzania egzaminu maturalnego (język niemiecki).
 6. Jak przygotować ucznia do pisania prac na poziomie podstawowym – z doświadczeń egzaminatora powtórnego sprawdzania egzaminu maturalnego (język angielski).
 7. Jak przygotować ucznia do pisania prac na poziomie rozszerzonym – z doświadczeń egzaminatora powtórnego sprawdzania egzaminu maturalnego (język niemiecki).
 8. Jak przygotować ucznia do pisania prac na poziomie rozszerzonym – z doświadczeń egzaminatora powtórnego sprawdzania egzaminu maturalnego (język angielski).
 9. Kreatywny nauczyciel – budowa programów własnych.
 10. Larp jako metoda konsolidacji wiedzy i umiejętności językowych.
 11. Nauczanie kooperatywne  – uczenie się we współpracy (język niemiecki).
 12. Ocenianie kształtujące jako obiecujący sposób realizacji nowych wyzwań stawianych przed szkołą – cykl warsztatów.
 13. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach języka obcego.
 14. Przygotowanie uczniów do olimpiady w zakresie literatury i wiedzy o krajach niemieckojęzycznych przy współpracy nauczycieli języka polskiego, geografii, WOS i historii.
 15. Rozwiązywanie problemów wychowawczych metodą studium przypadku.
 16. Tablica multimedialna na lekcji.
 17. TIK na lekcji języka obcego.
 18. Tworzenie interdyscyplinarnych projektów literackich (język niemiecki i język polski).
 19. Tworzenie interdyscyplinarnych projektów realioznawczych.
 20. Wykorzystanie narracyjnych gier fabularnych (RPG) w procesie wprowadzania i utrwalania zagadnień leksykalnych.

 

SIECI NAUCZYCIELI:

 1. Sieć współpracy nauczycieli języków obcych szkół podstawowych.
 2. Sieć współpracy nauczycieli języków obcych szkół gimnazjalnych.
 3. Sieć współpracy nauczycieli języków obcych szkół licealnych.
 4. Sieć współpracy nauczycieli języków obcych szkół branżowych I i II stopnia, techników.

 

Więcej informacjiFORMULARZ ZGŁOSZENIA:

Nazwa formy doskonalenia: *
Imię: *
Nazwisko: *
Telefon kontaktowy: *
E-mail: *

Miejsce zatrudnienia:
   
Szkoła, instytucja 
Adres: miejscowośd, ulica, kod 
Telefon:  
Stanowisko, przedmiot:  

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o podanie następujących danych:

Imię i nazwisko,
nazwa szkoły lub placówki,
adres,
NIP:
 
Wysyłając formularz oświadczam, że zobowiązuję się do pokrycia kosztów szkolenia (dotyczy szkoleń odpłatnych).

Wysyłając formularz oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszych form doskonalenia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182). 
Karta zgłoszenia w wersji PDF i Word:
  

 
Nr rachunku bankowego:
Bank Pekao SA
15 1240 6452 1111 0010 5405 8175Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli
ul. Jana III Sobieskiego 10, 85-060 Bydgoszcz52-322-29-05
 FAX 52-506-50-35