KONSULTACJE METODYCZNE

ZAPROSZENIE

NA KONSULTACJE METODYCZNE

Zapraszam nauczycieli muzyki, plastyki, wiedzy o kulturze, zajęć artystycznych wszystkich etapów edukacyjnych oraz nauczycieli placówek pozaszkolnych (Pałac Młodzieży, MDK) na cotygodniowe konsultacje.

Konsultacje są przeprowadzane indywidualnie oraz dla zespołu nauczycieli.

Tematyka konsultacji:

 1. Awans zawodowy nauczyciela.
 2. Wspieranie nauczycieli w drodze rozwoju zawodowego.
 3. Opieka merytoryczna nad nowatorstwem pedagogicznym oraz innowacjami pedagogicznymi i wychowawczymi.
 4. Pomoc przy organizacji konkursów na terenie miasta.
 5. Pomoc w tworzeniu programów naprawczych, wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Dyżury odbywają się we wtorki w godzinach 15,30 – 16,30
w sali 48 (I piętro) w Szkole Podstawowej nr 20
w Bydgoszczy ul. Grabowa 4 (osiedle Leśne).

Zapraszam

Grzegorz Nazaruk

doradca metodyczny przedmiotów artystycznych

grzegorz.nazaruk@moen.edu.pl

 

ZAPROSZENIE

ZAPRASZAM NA BEZPŁATNE WARSZTATY

„Awans zawodowy nauczycieli pozaszkolnych placówek
(Pałac Młodzieży, MDK)”

Grzegorz Nazaruk

doradca metodyczny przedmiotów artystycznych

ZAPROSZENIE-MDK-awans

STRATEGIA ROZWOJU KULTURY

Strategia Rozwoju Kultury Miasta Bydgoszczy na lata 2017-2026 przyjęta Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr XLIII/883/17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku, powstała dzięki współpracy samorządu miasta, twórców, animatorów, przedstawicieli bydgoskich instytucji kultury, szkół wyższych i organizacji pozarządowych. Strategia wyznacza najważniejsze cele i kierunki rozwoju bydgoskiej kultury oraz wskazuje sposoby ich realizacji.

W Strategii zostały wskazane i przypisane działania także dla szkół i placówek oświatowo – wychowawczych.

W dniu 18.10.2017 r. o godz. 1200 w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli
przy Jana III Sobieskiego 10 odbędzie się spotkanie przedstawicieli
placówek oświatowych i placówek kultury w sprawie
wypracowania programu działań wdrażających
Strategię Rozwoju Kultury.

Grzegorz Nazaruk

doradca metodyczny przedmiotów artystycznych

e – mail: grzegorz.nazaruk@moen.edu.pl

NOWY ROK SZKOLNY 2017/2018

Zapraszam nauczycieli przedmiotów artystycznych
do korzystania ze wsparcia metodycznego,
które oferuję Państwu w zakresie form warsztatowych,
lekcji otwartych, dyżurów metodycznych,
zespołów problemowych, konferencji.
Zapraszam na konsultacje indywidualne i zbiorowe nauczycieli
szkół podstawowych,
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych
oraz Młodzieżowych Domów Kultury.

Zachęcam do zapoznania się z ofertą szkoleniową Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Szczególnie dla nauczycieli przedmiotów artystycznych: strona 13

http://moen.edu.pl/wp-content/uploads/2017/08/Informator-2017-18.pdf

Z życzeniami owocnej współpracy.

Grzegorz Nazaruk doradca metodyczny przedmiotów artystycznych

grzegorz.nazaruk@moen.edu.pl

ZAPROSZENIE DO INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI

Szanowni Państwo.

Zapraszam nauczycieli plastyki i muzyki  do indywidualnych konsultacji w następujących tematach:

1.     Program nauczania do nowej podstawy programowej – tworzyć, wybierać czy modyfikować?

Cel:

- Nabycie umiejętności wyboru, konstruowania i modyfikowania programu nauczania.

 • · Tematyka:

- Program nauczania a podstawa programowa kształcenia ogólnego, podstawy prawne doboru programu nauczania.

- Struktura programu nauczania przedmiotów ogólnokształcących.

- Autonomia nauczyciela w zakresie tworzenia/ modyfikacji programu nauczania.

- Poprawność i kompletność programu nauczania.

Jestem rzeczoznawcą ds. podręczników z listy MEN.

2. Awans zawodowy

Cel:

- Aktualizacja wiedzy w zakresie ścieżki awansu nauczyciela kontraktowego i mianowanego

 • Tematyka:

- analiza własnego planu rozwoju pod kątem realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych zawartych w sprawozdaniu

- projektowanie przykładowych form realizacji zadań pedagogicznych

- autoprezentacja dorobku zawodowego/ redagowanie dokumentacji w teczce awansu

- symulacja egzaminu/ rozmowy kwalifikacyjnej.

Jestem ekspertem ds. awansu zawodowego z listy MEN.

Zachęcam do konsultacji

Grzegorz Nazaruk

doradca metodyczny przedmiotów artystycznych

grzegorz.nazaruk@moen.edu.pl

WDRAŻANIE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

22 maja 2017 r. w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyła się konferencja metodyczna na temat wdrażania nowej podstawy programowej dla plastyki i muzyki w szkole podstawowej. Ponadto odbyły się warsztaty pn. „Drama w pracy z uczniem na lekcjach muzyki i plastyki”.

W konferencji uczestniczyła Anita Przybyszewska-Pietrasiak: doradca metodyczny plastyki w Toruńskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, która omówiła podstawę programową z plastyki oraz pakiet dydaktyczny (podręczniki i programy nauczania). Grzegorz Nazaruk przedstawił i omówił podstawę programową z muzyki z pakietem dydaktycznym.

W drugiej części spotkania warsztaty poprowadził Alan Sobkowicz i Anastasiya Seraya z Wydziału Wokalno – Aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

PODSTAWY PROGRAMOWE DO POBRANIA:

podstawa-muzyka

podstawa-plastyka

Zapraszam nauczycieli do przedstawiania w celu zaopiniowania programów nauczania do muzyki, plastyki dla klas IV i VII, które będzie trzeba przedstawić dyrektorowi do wpisania w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania.

Grzegorz Nazaruk

doradca metodyczny przedmiotów artystycznych

20170522_172101 20170522_172104 20170522_172111 20170522_172119 20170522_172146 20170522_172154 20170522_174132 20170522_174134 20170522_175235 20170522_175245 20170522_175322 20170522_175338

ZAPROSZENIE

Zapraszam nauczycieli muzyki i plastyki do udziału w konferencji
„Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 – muzyka i plastyka”

Konferencja odbędzie się 22 maja 2017 r. w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Sobieskiego 10.

W konferencji będzie uczestniczyć pani Anita Przybyszewska-Pietrasiak: nauczyciel plastyki i zajęć artystycznych. Doradca metodyczny plastyki w Toruńskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Autorka podręczników z plastyki dla klasy 4 i 7 zgodnych z nową podstawą programową 2017.

W drugiej części konferencji zapraszam na warsztaty pn. „Drama w pracy z uczniem na lekcjach muzyki i plastyki”.

Warsztaty poprowadzi Alan Sobkowicz i Anastasiya Seraya z Wydziału Wokalno – Aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Przewidywany czas konferencji: 16.00 – 18.00

Zgłoszenia na adres mailowy grzegorz.nazaruk@moen.edu.pl
(w zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, specjalność oraz nazwę szkoły).

Grzegorz Nazaruk

doradca metodyczny przedmiotów artystycznych

 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ – NOWE PODSTAWY PROGRAMOWE

Szanowni Państwo.

Nauczyciele muzyki i plastyki.

W dniu 31 marca 2017 r. uczestniczyłem w konferencji przedmiotowej dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych
przedmiotów muzyka, plastyka i technika,
która odbyła się w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Po przedstawieniu ogólnych założeń reformy edukacji i roli placówek doskonalenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej, głos zabrali jej współtwórcy – eksperci przedmiotów:

 • plastyka – dr Beata Lewińska
 • muzyka – dr hab. Maciej Kołodziejski, Monika Gromek, Grażyna Kilbach
 • W edukacji plastycznej podkreślono, że przedmiot − poprzez twórcze i warsztatowe działania − dla których wsparciem będą podstawy teoretyczne, nabierze przede wszystkim praktycznego charakteru. Jednym z zadań nauczyciela będzie zapoznanie uczniów z twórczością artystów w obrębie „Małej Ojczyzny”, wprowadzanie ich w zagadnienia związane m.in. z ochroną dóbr kultury i własności intelektualnej oraz kształcenie postawy szacunku dla narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego. Zaakcentowano obowiązek dostosowywania wymagań do indywidualnych potrzeb, możliwości i predyspozycji uczniów, zwłaszcza uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, których charakteryzuje szczególna wrażliwość artystyczna i zdolności twórcze.
 • Eksperci muzyczni zajęli się w szczególności takimi obszarami edukacji muzycznej jak: indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna, język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania oraz wiedza o kulturze muzycznej, narodowym i światowym dziedzictwie kulturowym. Mówili o potrzebie poświęcenia należytej uwagi głosowi ludzkiemu, jako naturalnemu instrumentowi, z którego człowiek korzysta i z którym się identyfikuje. Głos jest nośnikiem emocji i treści w komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, a młody człowiek posługuje się nim spontanicznie. Nauczyciel ma zachęcić ucznia do używania głosu śpiewanego, bez względu na poprawność intonacyjną, kreując jednocześnie sytuacje dydaktyczno-wychowawcze pomocne w osiąganiu poprawności. Potrzeba stawiania w nauczaniu muzyki praktyki przed teorią, stanowiła ważny przekaz konferencji. Współautorzy podstawy programowej  wskazali na możliwość wykorzystania nowych technologii do tworzenia, odtwarzania i zapisywania muzyki, przy użyciu dostępnych urządzeń, np. smartfonów.

Zapraszam nauczycieli muzyki i plastyki do udziału w naszej miejskiej konferencji w dniu 22 maja 2017 r., podczas której przedstawione zostaną wszystkie szczegóły realizacji nowej podstawy programowej muzyki i plastyki.

Konferencja „Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 – muzyka
i plastyka ” odbędzie się 22 maja 2017 r. w auli Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Sobieskiego 10.

Przewidywany czas konferencji: 16.00 – 17.30

Zgłoszenia na adres mailowy grzegorz.nazaruk@moen.edu.pl
(w zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, specjalność oraz nazwę szkoły).

Grzegorz Nazaruk

doradca metodyczny przedmiotów artystycznych

TERAPIA POPRZEZ SZTUKĘ – warsztaty

20 marca 2017 r. w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyły się warsztaty plastyczne i muzyczne. Były one kontynuacją odbytej w dniu 29 listopada 2016 r. Konferencji Oświatowej pn. Terapia poprzez sztukę.

Warsztaty, tak jak i Konferencja, odbywały się w ramach realizacji Strategii Rozwoju Miasta Bydgoszczy na lata 2013 – 2020.

Tematyka konferencji okazała się bardzo trafiona. W efekcie na warsztaty zgłosiło się 95 uczestników. Odpowiedziała liczna grupa nauczycieli z Bydgoszczy, Torunia, powiatu bydgoskiego, a także z województwa kujawsko – pomorskiego.

Warsztaty prowadziły:

- mgr Krystyna Karpińska, nauczyciel konsultant Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, która poprowadziła warsztaty kontynuujące wykład na temat „Terapeutyczne i poznawcze działanie plastyki na rozwój dziecka”,

- dr Ewelina Boesche – Kopczyńska, Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, która wraz z mgr Honoratą Glazą – Gluglowską zaangażowały do aktywności muzycznej podczas warsztatów kontynuujących temat „Wpływ audycji muzycznych na rozwój osobowości dziecka”.

Warto podkreślić, że o roli podjętego tematu terapii poprzez sztukę świadczą opinie wypowiadane w trakcie zajęć oraz po ich zakończeniu.

Terapia poprzez sztukę odnosi się do twórczych poszukiwań i rozważań odbywających się na pograniczu sztuk obrazu, ruchu
i dźwięku. Doświadczaliśmy w jaki sposób plastyka i muzyka dają niezliczone możliwości twórczej kreacji. Zarówno dzieła plastyczne, jak i muzyczne posiadają wielką siłę komunikacyjną. Środki wyrazu artystycznego, którymi się one posługują, mogą stanowić inspirację do kreowania i rozwoju dziecka. Muzyka i plastyka wpływają na sferę uczuć człowieka, jego wrażliwość
i wyobraźnię. Plastyka i muzyka mogą stanowić zewnętrzny impuls pobudzający procesy kreatywne w postaci najróżniejszych improwizacji.

 

Podczas warsztatów uczestnicy mogli zaobserwować i doświadczyć, że w wyniku procesu twórczego u osoby tworzącej:

 1. zostają uwolnione i odreagowane nagromadzone emocje,
 2. zmniejsza się poziom napięcia,
 3. zostaje uaktywniona sfera komunikacji niewerbalnej,
 4. wzmacnia się poczucie sprawstwa i bezpieczeństwa,
 5. zwiększa się poziom samowiedzy i akceptacji siebie,
 6. wzmaga się świadomość motywów własnych działań i zachowań,
 7. uaktywnia się ekspresja samego siebie i spontaniczność.

 

Poniżej przedstawiam wybrane zdjęcia z warsztatów, które dla uczestników przygotował i zorganizował:

Grzegorz Nazaruk

doradca metodyczny przedmiotów artystycznych

 

DSCF4034 DSCF4040 DSCF4044 DSCF4047 DSCF4052 DSCF4055 DSCF4059 DSCF4061 DSCF4065 DSCF4082 DSCF4084 DSCF4092 DSCF4093 DSCF4097 DSCF4099 DSCF4115 DSCF4122

Zaproszenie na konferencję

 Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

w  imieniu organizatora,

Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy,

zaprasza

na  konferencję metodyczną

skierowaną do nauczycieli, pedagogów i animatorów kultury pt.

EDUKACJA KULTUROWA

która odbędzie się  w dniach od 3 marca do 5  marca 2017 r.

w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, al. Mickiewicza 2.

Udział w konferencji  jest nieodpłatny.

 

Nauczycieli zainteresowanych udziałem  prosimy  o potwierdzenie uczestnictwa  do dnia 20 lutego 2017 r. (ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń) poprzez przesłanie karty zgłoszeniowej potwierdzonej przez dyrektora szkoły  na adres e-mail: magdalena.kolata@teatrpolski.pl

lub

drogą pocztową na adres: Magdalena Kołata, Teatr Polski w Bydgoszczy,  al. Mickiewicza 2, 85-071 Bydgoszcz.

Na zakończenie uczestnicy otrzymają certyfikat wydany przez Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, który jest partnerem konferencji. Harmonogram konferencji w załączeniu.

Informacji udziela pani Agnieszka Hanyżewska, tel. 52 33 97 841

Plan ramowy

Karta_zgłoszeniowa_konferencji

Karta_zgłoszeniowa_konferencji

Szczegółowy plan konferencji

Terapia poprzez sztukę – warsztaty

Uprzejmie informuję, że ze względów organizacyjnych warsztaty pokonferencyjne „Terapia poprzez sztukę” zostały zaplanowane na przełomie lutego i marca. Wszystkich zainteresowanych zachęcam do śledzenia strony http://moen.edu.pl/category/przedmioty-artystyczne-aktualnosci/

Grzegorz Nazaruk

doradca metodyczny przedmiotów artystycznych