Projekt z ZUS

Zapraszamy Państwa i uczniów do przystąpienia do projektu edukacyjnego pod nazwą „Projekt z ZUS” skierowanego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Celem Projektu jest uświadomienie młodym ludziom jaka rolę w życiu każdego człowieka  pełnią ubezpieczenia społeczne. W trakcie realizacji Projektu uczniowie  poznają podstawy  obowiązującego systemu ubezpieczeń społecznych, obowiązki i prawa ubezpieczonych, płatników i świadczeniobiorców a także na jakie świadczenia mogą liczyć osoby ubezpieczone.

szczegóły

image002

Zapraszamy na szkolenie z awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Spotkanie odbędzie się 28 września (czwartek) 2017 o godz. 16.00

w  Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli,
ul. Sobieskiego 10, Bydgoszcz, sala nr 58.

Przewidziany czas trwania – 2 godz. dydaktyczne.

Szkolenie poprowadzą Małgorzata Ostrowska i Gabriela Kurek
– eksperci  z listy MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest zainteresowanie zagadnieniem.

Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia do 28 września 2017  na adres:  gabriela.kurek@moen.edu.pl
lub sms (treść: awans 28.09.)  na   t. 695 411 933

Zapraszamy na szkolenie z awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.

Spotkanie odbędzie się 27 września (środa) 2017 o godz. 16.00

w  Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli,
ul. Sobieskiego 10, Bydgoszcz, sala nr 58.

Przewidziany czas trwania – 2 godz. dydaktyczne.

Szkolenie poprowadzą Małgorzata Ostrowska i Gabriela Kurek
– eksperci  z listy MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest zainteresowanie zagadnieniem.

Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia do 27 września 2017  na adres:  gabriela.kurek@moen.edu.pl
lub sms (treść: awans 27.09.)  na   t. 695 411 933

 

OutlookEmoji-1488553973450_thumbnail_logoW związku z obchodami ROKU BYDGOSKIEGO HARCERSTWA

Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

zaprasza dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i wychowawców

na konferencję pt.  „Harcerstwo – metodą na wychowanie”,

która odbędzie się 17 października 2017 r. (wtorek)  w godzinach 10.00 – 15.00.

plakat – harcerstwo

Program konferencji – harcerstwo

Karta_zgłoszeniowa Harcerstwo

Szkolenie dla nauczycieli opiekunów stażu


Zapraszamy na szkolenie dla nauczycieli opiekunów stażu.

Spotkanie odbędzie się 20 września 2017 (środa) o godz. 16.00

w  Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli,
ul. Sobieskiego 10, Bydgoszcz, sala nr 58.

Przewidziany czas trwania – 2 godz. dydaktyczne.

Szkolenie poprowadzą Małgorzata Ostrowska i Gabriela Kurek
– eksperci  z listy MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest zainteresowanie zagadnieniem.

Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia do 20 września 2017  na adres:  gabriela.kurek@moen.edu.pl
lub sms  na   t. 695 411 933

Sieć współpracy i samokształcenia dla wicedyrektorów

Zapraszamy wicedyrektorów wszystkich szkół do współpracy w ramach sieci.  Pierwsze spotkanie: 22 września 2017 r. godz. 13.00. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy do 19 września. Szczegółowych informacji udziela koordynator sieci: Agnieszka Beśka-Zasadowska agnieszka.beska-zasadowska@moen.edu.pl/  tel. 52 3222905 w.159, 608667444; 785122701

Szczegóły w załączeniu:sieć wice

ZAPROSZENIE

„Tu Wersalu nie będzie!” w programie TEATR POLSKA

Barcin, Inowrocław, Koronowo, Tczew, Chełmno i Mogilno. To w tych miejscowościach bydgoski Teatr Polski pokaże spektakl „Tu Wersalu nie będzie!” w ramach ogólnopolskiego programu TEATR POLSKA.

press_teatr polska 2017

Tu Wersalu nie będzie

Tu wersalu nie bedzie Big-16

Lekcje z ZUS

 image001
Dzień dobry

Zapraszamy Państwa i  uczniów do wzięcia udziału już w czwartej edycji projektu edukacyjnego pod nazwą „Lekcje z ZUS” skierowanego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Jest to pierwszy, autorski, projekt ZUS, który zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków zdaje sobie sprawę z tego, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja o wykluczeniu się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

 Materiały dydaktyczne do „Lekcji z ZUS” powstały przy współpracy z metodykiem nauczania, który współtworzył podobne projekty z komercyjnymi instytucjami finansowymi. Ilustracje do lekcji wykonali młodzi polscy rysownicy.

Projekt obejmuje cztery lekcje, których tematyka poświęcona jest systemowi ubezpieczeń społecznych w Polsce.

 Na każdą lekcje składają się:

- scenariusz,

- teksty informacyjne pozwalające Państwu przygotować się lekcji,

- prezentacja PowerPoint,

- ćwiczenia dla uczniów.

 Uczniowie biorących udział w zajęciach zachęcamy do wzięcia udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych. Olimpiada jest trzyetapowa (szkolna, regionalna i centralna). Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody oraz indeksy na uczelnie wyższe – na terenie woj. kujawsko – pomorskiego na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku szkolnym 2016/2017 młodzież z naszego regionu zakwalifikowała się do etapu centralnego.

 Ze strony ZUS, Oddział zapewnia:

- scenariusz lekcji,

- prezentacje na lekcję,

- szkolenie dla nauczycieli z zakresu Lekcji z ZUS.

Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wszystkie szkoły, które chcą wziąć udział w „Lekcjach z ZUS” w roku szkolnym 2017/2018 prosimy o nadesłanie zgłoszenia do 30 września 2017 r., w formie elektronicznej na adres: joanna.karsznia@zus.pl lub pocztą na adres ZUS Oddział w Bydgoszczy, Wydział Organizacji i Analiz, ul. Św. Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz. Jednocześnie prosimy o informację, czy przesłać Państwu materiały dla nauczycieli i uczniów w formie papierowej, czy pobierzecie ze strony ZUS.

 Natomiast zgłoszenia udziału w olimpiadzie prosimy przesłać pocztą do 31 października na adres Komitetu Wojewódzkiego: ZUS Oddział w Toruniu, ul. Mickiewicza 33/39,  87-100 Toruń.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela Joanna Karsznia, telefonicznie pod numerami 52 3418124, 502007721 lub elektronicznie pod adresem: joanna.karsznia@zus.pl.

 Zachęcamy Państwa do udziału w projekcie  „Lekcje z ZUS”.

 Joanna Karsznia

Koordynator ds. komunikacji społecznej  i edukacjiZakład Ubezpieczeń SpołecznychOddział w BydgoszczyWydział Organizacji i Analiz
Ul. Św. Trójcy 33,
85-224 Bydgoszczy
tel. 52 34-18-124
image002

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza do składania ofert  na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli z wykorzystania metody eksperymentu naukowego na lekcjach przyrody, realizowanych w ramach projektu pn. „Po co? Dlaczego? Jak?- kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-061/16.

Oferty należy składać :

a)      doręczyć osobiście – pokój  62 (sekretariat) MOEN ul. Jana III Sobieskiego 10, 85-060 Bydgoszcz lub

b)       dostarczyć przesyłką pocztową w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na szkolenia – metoda eksperymentu na lekcjach przyrody w ramach Programu  „Po co? Dlaczego? Jak?”. Nie otwierać przed dniem 8 września 2017 roku do godz. 12.00” na adres Zamawiającego:

MOEN, ul. Jana III Sobieskiego 10, 85-060 Bydgoszcz

c)      przesłać zeskanowaną na adres email: sekretariat@moen.edu.pl

w terminie do  08 września 2017 r., o godz. 1200.

zapytanie ofertowe

opis przedmiotu zamówienia

3. Wzór umowy eksperyment

4. Wzór ofert i oświadczenia Wykonawcy – eksperyment

Informacja o wyniku postępowania

Bydgoszcz, 18.07.2017 r.

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania, w trybie zasady konkurencyjności, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, na Szkolenie z zakresu programowania i robotyki dla nauczycieli, w ramach Projektu „Po co? Dlaczego? Jak?- kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-061/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT, Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy:

 

Centrum Edukacyjne ROBOproject Łukasz Dworski

ul. Władysława Łokietka 2/4

85-200 Bydgoszcz

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza do składania ofert  na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu programowania i robotyki dla nauczycieli, realizowanych w ramach projektu pn. „Po co? Dlaczego? Jak?- kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-061/16.

Oferty należy składać :

a) osobiście – pokój  62 (sekretariat) MOEN, ul. Jana III Sobieskiego 10, 85-060 Bydgoszcz

b) drogą elektroniczną na adres : sekretariat@moen.edu.pl

w terminie do dnia 13 lipca 2017 roku godzina 12.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

1.Zapytanie ofertowe robotyka 2.Opis przedmiotu zamówienia 3.Wzór umowy 4.Formularz oferty 5.Oświadczenie 6.Wykaz szkoleń 7.Doświadczenie trenera

Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe dla PEDAGOGÓW lub NAUCZYCIELI, którzy będą koordynować realizację obowiązkowych zadań z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych.

Zapraszamy na spotkanie szkoleniowe
dla

PEDAGOGÓW lub NAUCZYCIELI, którzy będą koordynować realizację obowiązkowych  zadań z zakresu doradztwa zawodowego

w szkołach podstawowych.

Temat: Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018  - wdrażanie nowej podstawy programowej.

 

Data spotkania: 12 czerwca 2017 (poniedziałek), godz. 16.00-18.00

Miejsce:              Miejski Ośrodek  Edukacji Nauczycieli, ul. Sobieskiego 10, Bydgoszcz,

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 8 czerwca 2017

  • na adres:  agnieszka.wojciechowska@moen.edu.pl
  • lub w wiadomości SMS  na numer 793 688 494  (w zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko uczestnika, szkołę – wysłanie wiadomości jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników, nie wysyłamy potwierdzeń)

Organizatorzy

Agnieszka Wojciechowska

Nina Cuske