Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - e-learning


Biologia, przyroda – informator

WARSZTATY:

 1. IBSE – tajemniczy skrót do metody naukowej na biologii.
 2. Innowacyjne programy przyrodniczych zajęć dodatkowych.
 3. Jak wstrzymać nauczyciela, a ruszyć uczniów na lekcji biologii? Praca z uczniem zdolnym w dziedzinie nauk biologicznych.
 4. Kreatywny nauczyciel biologii – skąd czerpać inspiracje?
 5. Metoda eksperymentu (IBSE) na „nowej” biologii w szkole podstawowej.
 6. Metoda eksperymentu (IBSE) na biologii w szkole ponadgimnazjalnej.
 7. „Myślenie wizualne”  – rysunek i jego znaczenie na lekcji przyrody i biologii.
 8. Nowa podstawa programowa a kalendarz zajęć terenowych z przyrody i biologii.
 9. Smartfon na biologii – nauka korzystania z nowych aplikacji.
 10. Środowisko cyfrowe – naturalnym środowiskiem ucznia także na przyrodzie i biologii.
 11. Wyposażenie pracowni biologicznej w szkole podstawowej zalecane w podstawie programowej po reformie edukacji 2017.

KONFERENCJE METODYCZNE:

 1. „Nauczyciel poszukujący i stale uczący się” Nowa podstawa programowa przyrody i biologii po reformie edukacji 2017.
 2. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na biologii i przyrodzie.

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA BIOLOGÓW – całoroczny kurs e-learningowy na platformie Moodle, dostępny tylko dla uczestników sieci.

Więcej informacji

 FORMULARZ ZGŁOSZENIA:

Nazwa formy doskonalenia: *
Imię: *
Nazwisko: *
Telefon kontaktowy: *
E-mail: *

Miejsce zatrudnienia:
   
Szkoła, instytucja 
Adres: miejscowośd, ulica, kod 
Telefon:  
Stanowisko, przedmiot:  

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o podanie następujących danych:

Imię i nazwisko,
nazwa szkoły lub placówki,
adres,
NIP:
 
Wysyłając formularz oświadczam, że zobowiązuję się do pokrycia kosztów szkolenia (dotyczy szkoleń odpłatnych).

Wysyłając formularz oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszych form doskonalenia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182). 
Karta zgłoszenia w wersji PDF i Word:
  

 
Nr rachunku bankowego:
Bank Pekao SA
15 1240 6452 1111 0010 5405 8175Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli
ul. Jana III Sobieskiego 10, 85-060 Bydgoszcz52-322-29-05
 FAX 52-506-50-35